LAG SjællandSyd

Foreningen LAG Sjællandsyd dækker Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Alle personer over 15 år, og med fast bopæl i en af de fire kommuner, kan melde sig ind i LAG SjællandSyd.

LAG SjællandSyd ledes af en bestyrelse på 21 personer. Heraf er 4 personer udpeget af de 4 kommuner og 1 person er udpeget af Region Sjælland. De resterende 16 bestyrelsesmedlemmer vælges af medlemmerne på den årlige generalforsamling.

LAG SjællandSyd har to formål.

  • Det ene er at fremme den lokale udvikling i området. LAG SjællandSyd har udarbejdet og fået godkendt en udviklingsstrategi der beskriver den retning og de tiltag der kan anvendes for at indfri dette formål.
  • Det andet formål er at administrere de landdistriktsmidler der gennem LAG ordningen er tildelt de fire kommuner. LAG SjællandSyd har ansat en koordinator til at varetage den daglige drift. Der er derudover nedsat et forretningsudvalg der, sammen med koordinator sikrer at den daglige drift er i overensstemmelse med regelsættet for ordningen og at bestyrelsens beslutninger gennemføres i overensstemmelse med vedtagelserne.

Det er muligt at søge LAG SjællandSyd om støtte til gode projekter som understøtter de mål der er fastsat i udviklingsstrategien. Bestyrelsen kan indstille to typer af projekter til støtte.

  1. Erhvervsprojekter hvis formål er enten at skabe vækst, nye jobs, øge turismen eller fremmer den grønne omstilling.
  2. Rammevilkårsprojekter (almennyttige projekter) hvis formål er udvikle landsbyer og landdistrikter med grøn omstilling og attraktive faciliteter.

For begge projekttyper gælder det at de skal gennemføres indenfor LAG SjællandSyd ’s geografiske område og deres formål skal understøtte LAG SjællandSyd ’s udviklingsstrategi.

Koordinator kan hjælpe og vejlede ansøgerne, men det er bestyrelsen der vurderer projekterne og beslutter hvilke projekter der skal indstilles til tilsagn hos Bolig- og Planstyrelsen. Til brug for dette tildeler bestyrelsen projekterne point på en skala fra 11-33 point, hvor de projekter med den højeste score vil blive indstillet. Pointene tildeles ud fra de 11 prioriteringskriterier der hver kan tildeles en score fra 1-3 point. Point der ikke opnår en score på minimum 25 vil kun kunne indstilles hvis bestyrelsen beslutter at der er andre og helt særlige forhold der taler for det.

Vedtægter

Udviklingsstrategi

Prioriteringskriterier

Ansøgningsfasen

Du skal oprette dig som bruger i vores online-ansøgningssystem, der bruges hele vejen igennem.

Gennemførelsesfasen

Mens du gennemfører dit projekt, er det vigtigt at holde styr på papirarbejdet.

Udbetalingsfasen

Når projektet er slut, søger du om udbetaling af dit støttetilsagn ved behørig dokumentation.

Få hjælp i ansøgningsprocessen

Vores koordinator er klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for konkret vejledning om ansøgningsprocessen eller sparring til din projektidé. Det er gratis at få vejledning.

Inden du kontakter os, opfordrer vi dig til at have læst vores udviklingsstrategi og vejledningen om tilskud fra LAG-midler, da de danner rammen for vores arbejde.

 

Rikke Sønder

Koordinator

TLF: 2896 2555

ris@dividendo.dk

LAG Sjællandsyd

 

LAG Sjællandsyd er en forening, som gennem lokalt forankrede projekter vil bidrage til udviklingen af landdistrikter og lokalsamfund i Stevns, Faxe, Næstved og Vordingborg Kommuner. Det gør vi ved at samarbejde bredt med områdets ildsjæle, borgere, erhvervsliv og iværksættere.

 Vi er en åben forening, som alle over 15 år bosiddende i kommunen kan blive medlem af. Du kan gratis blive medlem af LAG ved at kontakte vores koordinator.

 Du kan også lære os bedre at kende ved at læse vores udviklingsstrategi.

LAG Sjællandsyd


Tel.: 2896 2555
ris@dividendo.dk

Post og pakker kan sendes til;
LAG SjællandSyd
Ringstedgade 140
4700 Næstved

Læs vores Cookie- og Privatlivspolitik

Tilgængelighedserklæring

Følg os på Facebook